Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Охорона праці

З 24 лютого 2022 р. питання безпеки вийшло на інший рівень. Нині воєнні ризики є частиною житті, тому кожна людина має бути готовою захистити себе та інших. 

Війна змушує змінювати звичну поведінку: щохвилини може бути повітряна тривога, яку люди не можуть контролювати. Саме тому важливо знати правила поведінки під час екстрених ситуацій. 

21

3
 
 4 5 66
 
77 88
10 11 download.gifdownload.gif9
 
 
 
 
 

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Положення про огранізацію інклюзивного навчання

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти

Положення про проведення державної атестації здобувачів освіти

Правила признечення академічних стипендій

Тимчасовий порядок проведння практичної підготовки здобувачів освіти

Положення про академічну мобільність

Положення про атестацію здобувачів освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищьої освіти

Положення про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консульнивну та соціальну підтримку здобувачів освіти

Положення про проведення внутрішньосеместрової проміжної атестації здобувачів освіти

Порядок визначення результатув навчання здобувачів освіти

Положення про апеляційні комісії для розгляду апеляцій здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти

Положення про порядок реалізації здобувачами фахової передвищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок розробки, затвердження навчальних планів підготовки фахового молодшого бакалавра

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб

Положення про змішане навчання

Положення про освітньо-професійні програми

Положення про додаткові освітні послуги з підготовки до вступних випробувань

Положення про групу кадрового забезпечення ОПП із спеціальності

Положення про стейкхолдерів ОПП із спеціальності

Положення про систему зворотного зв’язку зі стейкхолдерами

Порядок ведення журналів обліку роботи академічної групи та викладачів

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про курсові проєкти (роботи)

Положення про рейтинг педагогічних працівників

Положення про академічну доброчесність

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуцацій