Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Положення щодо органцізації освітнього процесу

Положення щодо органцізації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Положення про огранізацію інклюзивного навчання

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти

Положення про проведення державної атестації здобувачів освіти

Правила признечення академічних стипендій

Тимчасовий порядок проведння практичної підготовки здобувачів освіти

Положення про академічну мобільність

Положення про атестацію здобувачів освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищьої освіти

Положення про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консульнивну та соціальну підтримку здобувачів освіти

Положення про проведення внутрішньосеместрової проміжної атестації здобувачів освіти

Порядок визначення результатув навчання здобувачів освіти

Положення про апеляційні комісії для розгляду апеляцій здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти

Положення про порядок реалізації здобувачами фахової передвищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок розробки, затвердження навчальних планів підготовки фахового молодшого бакалавра

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб

Положення про змішане навчання

Положення про освітньо-професійні програми

Положення про додаткові освітні послуги з підготовки до вступних випробувань

Положення про групу кадрового забезпечення ОПП із спеціальності

Положення про стейкхолдерів ОПП із спеціальності

Положення про систему зворотного зв’язку зі стейкхолдерами

Порядок ведення журналів обліку роботи академічної групи та викладачів

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про курсові проєкти (роботи)

Положення про рейтинг педагогічних працівників

Положення про академічну доброчесність

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуцацій