Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Концепція освітньої діяльності

Концепція освітньої діяльності Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій

Місія Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій полягає в якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах високого рівня, забезпеченні підприємств та організацій кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини, як особистості, завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.

Концепція освітньої діяльності (далі – Концепція) є основою для формування програми розвитку Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій (далі – Коледж) і заходів щодо її реалізації. Правовою основою формування Концепції є Закони України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійний розвиток працівників» інші нормативно-правові акти у сфері освіти, зайнятості і соціально-трудових відносин.

Концепція освітньої діяльності Коледжу містить цілі, передбачає модернізацію освітнього процесу з урахуванням принципів освітньої діяльності Коледжу, що спрямовані на забезпечення через освітній процес всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її здатності до отримання знань впродовж життя, виховання високих моральних якостей.

Концепція спрямована на розв’язання проблем, які виникають в умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої сили, швидких економічних і технологічних змін.

 

Основною метою освітньої діяльності Коледжу  є підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, збереження і примноження традицій, сформованих за увесь час існування закладу фахової передвищої освіти. Зміст освітніх програм, які пропонує Коледж, крім професійної підготовки на високому фаховому рівні, повинен забезпечувати формування ключових компетентностей, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві, зокрема:

1) формування духовних і моральних цінностей на рівні, який сприятиме їх інтеграції у громадянське суспільство і становленню активної громадянської позиції в цьому суспільстві;

2) формування базових компетентностей;

3) комунікативну компетентність, культурну освіченість;

4) сприяння багатогранному розвитку особистості, зокрема – формування вміння навчатися самостійно, критично мислити, творчо підходити до виконання фахових обов’язків, ініціативність, здатність вирішувати проблеми, вміння оцінювати ризики, рішучість і підприємливість.

Основні цілі реалізації Концепції:

1) забезпечення, із урахуванням розвитку вимог ринку праці, відповідності освітніх (освітньо-професійних) програм Коледжу потребам держави і суспільства;

2) інтенсифікація освітнього процесу завдяки широкому впровадженню інноваційних технологій;

3) запровадження системи мотивації працівників до вдосконалення освітніх (освітньо-професійних) програм і забезпечення якості освіти;

4) диверсифікація джерел фінансування освітньої діяльності Коледжу як основи реальної академічної автономії і необхідної умови оновлення матеріально-технічної бази;

5) формування максимально ефективної системи відбору талановитої молоді на навчання до Коледжу;

6) формування стійкої позитивної академічної репутації Коледжу;

7) забезпечення довіри ринку праці до присвоєних Коледжем кваліфікацій;

8) формування суспільних цінностей та духовних орієнтирів в освітньому процесі.

 

Концепція реалізується на таких основних принципах:

1) системність;

2) науковість;

3) інноваційність;

4) прозорість;

5) неупередженість;

6) професіоналізм;

7) корпоративне партнерство;

8) використання державних стандартів фахової передвищої та вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;

9) сумісність освітніх (освітньо-професійних) програм з міжнародними класифікаціями та стандартами передвищої та вищої освіти;

10) особистісна орієнтація освіти, забезпечення доступу до освітніх програм Коледжу людей з особливими фізичними потребами;

11) залучення всіх категорій працівників Коледжу та студентів до заходів із забезпечення якості освітніх програм, посилення зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу.

 

Основними шляхами і способами реалізації Концепції є:

1) формування освітніх (освітньо-професійних) програм на компетентнісній основі, перехід до загальноєвропейського розуміння змісту освіти;

2) розширення спектру освітніх послуг завдяки відкриттю в Коледжі підготовки за новими спеціальностями;

3) створення і реалізація інтенсивних особистісно орієнтованих технологій навчання;

4) впровадження дистанційних технологій в освітній процес;

5) створення умов для здобуття якісної освіти особам з інвалідністю, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

6) сприяння набуттю студентами всіх спеціальностей комунікативної компетентності іноземною мовою на необхідному фаховому рівні;

7) залучення представників роботодавців, фахівців-практиків до формування змісту освітніх програм, до участі у освітньому процесі та підсумковій атестації;

8) підвищення спроможності працевлаштування випускників Коледжу шляхом забезпечення належних умов для практичної підготовки на майбутньому робочому місці;

9) формування цілісної системи моніторингу та забезпечення якості освіти в Коледжі;

10) впровадження заходів, спрямованих на підвищення об’єктивності оцінювання освітніх досягнень студентів в Коледжі;

11) створення процедур зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу;

12) впровадження електронного документообігу в освітню діяльність, створення центру управління інформаційно-освітнім середовищем в Коледжі;

13) запровадження системи оцінювання ефективності роботи педагогічних працівників при реалізації освітніх програм;

14) створення системи заходів для мотивації педагогічних працівників до розробки та впровадження освітніх (освітньо-професійних) програм, підвищення рівня викладання, участі у заходах із забезпечення якості освітніх послуг тощо;

15) розгортання широкомасштабної інформаційно-іміджевої та професійно-орієнтаційної діяльності з метою залучення до навчання в Коледжі абітурієнтів з найбільш обдарованої молоді;

16) забезпечення прозорості та доступності інформації про освітній процес в Коледжі.

 

Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних планів і заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції, проведення моніторингу стану їх виконання.

Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок бюджетних коштів (загальний і спеціальний фонд) із залученням коштів суб’єктів господарювання і громадських організацій, інвестиційних програм та інших не заборонених законодавством джерел.