Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

101 Екологія

101 "Екологія"

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 2 роки 10 місяців

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з екології

Форма навчання: денна


Екологія - наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. І в першу чергу, це взаємовідносини між людиною і природою. Людина вступила в гострий конфлікт з природою, поглиблення якого загрожує глобальною екологічною катастрофою. В результаті можуть загинути багато видів організмів, і в першу чергу сама людина. Щоб запобігти цьому екологи впливають словом чи ділом на схоронність природи, створюють екологічні програми, які змогли б мінімізувати згубний вплив на природу від роботи підприємства.

Технік-еколог проводить дослідження об'єктів навколишнього середовища, виконує роботу по збиранню, обробці та накопиченню інформації в процесі дослідження, проводить натурні та лабораторні експерименти, аналізує результати досліджень, виконує екологічну експертизу, прогнозує можливі екологічні ситуації щодо зміни довкілля.

Що знатиме та вмітиме випускник технік-еколог:

Технік-еколог - випускник нашого коледжу - знає та розуміє теоретичні положення сучасної екології, екологічні закони та принципи; ландшафтну екологію; гідроекологію; техноекологія; урбоекологію; екологію людини; соціальну екологію; особливості будови біосфери, закономірності її функціонування, біогеохімічні цикли й умови стабільності; природоохоронне законодавство; основи організації управління в екологічній діяльності; нормування антропогенного навантаження; принципи балансованого природокористування; методи моніторингу, моделювання та прогнозування стану довкілля; особливості екологічного стану природних і антропогенних об'єктів України, причини та наслідки виникнення кризових екологічних явищ.

Випускники вміють проводити спостереження за станом атмосферного повітря, гідросфери, біоти, ландшафтів; оцінювати: стан геологічного середовища, атмосферного повітря, водних об'єктів, біоти, екологічний стан ґрунтів, природних об'єктів, вплив господарської діяльності на навколишнє середовище; розробляти проекти нормативів гранично допустимих скидів, заходи щодо збереження та відновлення екосистем, рекомендації з оптимізації стану довкілля та застосування економічного механізму природокористування; прогнозувати стан геологічного середовища, атмосферного повітря, ґрунтового покриву; контролювати стан атмосферного повітря та водних об'єктів (виробничий та екологічний контроль).

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Екологія»:

 • Метеорологія і кліматологія
 • Аналітична хімія
 • Фізико-хімічний аналіз
 • Геологія з основами геоморфології
 • Гідрологія з основами гідрогеології
 • Грунтознавство
 • Геохімія довкілля
 • Ландшафтна екологія
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища
 • Основи метрології та стандартизації
 • Охорона навколишнього середовища
 • Заповідна справа
 • Комп’ютерна обробка екологічної інформації
 • Збалансоване природокористування
 • Екологічне законодавство
 • Екологічна експертиза
 • Топографія з основами картографії
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Основи урбоекології
 • Природоохоронні споруди
 • Агроекологія
 • Біоконверсія і утилізація відходів
 • Економіка природокористування

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в майстернях, аудиторіях та навчальному господарстві коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах нашого міста та Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності "Екологія":

 • з геології з основами геоморфології
 • з хімічного аналізу
 • з ґрунтознавства
 • з картографічних методів в екології
 • з загальної екології
 • гідрологічна
 • з моніторингу довкілля
 • лаборант хімічного аналізу
 • з методів вимірювання параметрів навколишнього середовища
 • з комп’ютерної обробки інформації
 • технологічна практика
 • переддипломна практика

 Первинні посади, що може займати випускник:

Після закінчення навчання за напрямом «Екологія» випускники є підготовленими до роботи в спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідницьких та учбових установах, спеціалізованих екологічних і санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

Основні місця працевлаштування: Державна екологічна інспекція, Природоохоронні служби підприємств і організацій, Органи Державного нагляду і контролю за безпекою продуктів харчування, Органи Державної влади та земельного кадастру, Громадські та міжнародні організації і фонди, Проектні та науково-дослідні організації і лабораторії , Державна митна служба, освітні заклади тощо.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком "Екологія", "Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", зокрема, в таких як Одеський державний екологічний університет (ОДЕУ), Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України (НУБіП), Національний університет водного господарства і природокористування (НУВГіП).

Схожі матеріали (за тегом)