Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Ліцензії та сертифікати

Державна підсумкова атестація – форма контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти. Атестація може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Атестацію проходять особи, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти та здобувають освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра, окрім осіб, які раніше здобули повну загальну середню освіту.

Проходження атестації є обов'язковим для здобувачів фахової передвищої освіти, крім випадків, визначених Порядком проведення державної підсумкової атестації.

Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Державна підсумкова атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з визначених навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників коледжу.

Атестація проводиться у строки, які щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України. Коледж забезпечує своєчасне завершення вивчення здобувачами фахової передвищої освіти загальноосвітніх предметів.

Здобувачам, які успішно склали Державну підсумкову атестацію замовляється свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, яке зберігаються в особовій справі здобувача освіти до завершення ним навчання. Разом з свідоцтвом про здобуття повної загальної середньої освіти видається додаток до нього, в який заносяться усі предмети загальноосвітньої підготовки навчального плану зі спеціальності.

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами фахової передвищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів фахової передвищої освіти

Атестація проводиться екзаменаційною комісією відповідно до
вимог стандарту фахової передвищої освіти та освітньо-професійної програми за
спеціальністю після виконання здобувачем освіти навчального плану.

Процедура атестації здобувачів фахової передвищої освіти може здійснюватися за формою, що передбачена освітньо-професійною програмою. Можливі форми атестації:

– кваліфікаційний іспит за спеціальністю в установленому порядку;

–     публічний захист кваліфікаційної роботи.

Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти здійснюють екзаменаційні комісії, строк повноважень ЕК становить один календарний рік. Екзаменаційна комісія створюється, як єдина для усіх форм навчання в складі голови та членів екзаменаційної комісії з кожної спеціальності на навчальний рік. Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується наказом директора Коледжу не пізніше ніж за місяць до початку роботи екзаменаційної комісії. Кількість членів екзаменаційної комісії (включаючи голову становить не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів екзаменаційної комісії може бути збільшена до шести осіб).

Екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком освітнього процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів спеціальностей, затверджується наказом директора Коледжу і доводяться до відома випускових циклових комісій до початку навчального року.

Розклад роботи кожної екзаменаційної комісії узгоджується з головою екзаменаційної комісії та затверджується наказом директора Коледжу.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Здобувачам, які успішно склали кваліфікаційний іспит або захистили кваліфікаційну роботу, рішенням екзаменаційної комісії видається диплом
встановленого зразка про закінчення коледжу та отриману
кваліфікацію.

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової загальної середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожної навчальної дисципліни.

Порядок формування, організацію роботи та підведення підсумків роботи екзаменаційних комісій в Коледжі регламентує «Положення про екзаменаційні комісії у Білгород-Дністровському коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій».

Здобувати фахову передвищу освіту можна на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей.

Терміни навчання визначаються стандартами фахової передвищої освіти.

Формами здобуття фахової передвищої освіти у Коледжі є денна, заочна та дистанційна.

Денна форма навчання є основною формою здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та отримання кваліфікації з відривом від виробництва.

Заочна форма навчання є формою здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та отримання кваліфікації без відриву від виробництва.

Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та здобувачів освіти на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Передбачає здобуття освіти без фізичної присутності здобувачів у закладі освіти.

Сторінка 2 із 2