Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Символіка та гімн

Життєво важливою проблемою для будь-якого студента, а тим більше випускника, є пошук можливостей застосування власних знань, вмінь та навичок  на практиці. Знайти роботу для людини, яка щойно закінчила навчальний заклад, отримала диплом, навіть за умови престижності здобутої освіти інколи буває нелегко. У процесі пошуку роботи безробітна молодь стикається з певними психологічними труднощами. Більша частина роботодавців орієнтована на пошук фахівців з достатнім досвідом професійної діяльності і не дуже переймається проблемами адаптації молодих спеціалістів.

Саме з метою надання допомоги студентам і випускникам у плануванні їх професійної кар'єри, створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, відділення коледжу систематично проводять роботу з питань сприяння працевлаштуванню  випускників.

Коледжем укладені угоди про співпрацю, підтримуються тісні зв'язки з підприємствами, організаціями, установами торгівлі, виробництва, готельно-ресторанного господарства, туризму, фінансів тощо. Така співпраця передбачає проведення зустрічей майбутніх випускників коледжу з потенційними роботодавцями на «Днях кар’єри», «Ярмарках вакансій», під час відпрацювання програми виробничої практики, що дає можливість забезпечити випускників гідним першим робочим місцем з можливістю реалізації набутих знань і адаптації їх до практичної діяльності.

Стейкголдери, представники організацій і підприємств є головами екзаменаційних комісій; запрошуються для складання та погодження освітньо-професійних програм зі спеціальностей; читання лекцій, проведення презентацій, майстер-класів та круглих столів на базі відділень та випускових циклових комісій, а також організовуються екскурсії на підприємства з метою більш докладного ознайомлення з установами.

Відстеження кар’єрного зростання випускників необхідні коледжу для оцінки та кращого розуміння якості своєї діяльності. Відділення коледжу разом з керівниками випускових груп та циклових комісій фахових дисциплін  регулярно здійснює моніторинг зайнятості випускників. З метою відстеження працевлаштування та кар’єрного зростання випускників проводиться анкетування, бесіди, інтерв’ювання. 

Дослідження працевлаштування випускників проводиться в декілька етапів:

1) збір інформації про працевлаштування випускників за допомогою керівника випускової групи;

2) інтерв’ювання випускників;

3) анкетне опитування випускників через гугл форму;

4) систематизація отриманої інформації.

 

Випуск 2023

Шановні випускники та здобувачів випускних курсів!

Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій просить надати інформацію щодо вашого подальшого працевлаштування після закінчення закладу та заповнити google форму.

 

ОПИТУВАЛЬНИК ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

Моніторинг працевлаштування випускників

Місія Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій полягає в якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах високого рівня, забезпеченні підприємств та організацій кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини, як особистості, завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.

Концепція освітньої діяльності (далі – Концепція) є основою для формування програми розвитку Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій (далі – Коледж) і заходів щодо її реалізації. Правовою основою формування Концепції є Закони України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійний розвиток працівників» інші нормативно-правові акти у сфері освіти, зайнятості і соціально-трудових відносин.

Концепція освітньої діяльності Коледжу містить цілі, передбачає модернізацію освітнього процесу з урахуванням принципів освітньої діяльності Коледжу, що спрямовані на забезпечення через освітній процес всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її здатності до отримання знань впродовж життя, виховання високих моральних якостей.

Концепція спрямована на розв’язання проблем, які виникають в умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої сили, швидких економічних і технологічних змін.

 

Основною метою освітньої діяльності Коледжу  є підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, збереження і примноження традицій, сформованих за увесь час існування закладу фахової передвищої освіти. Зміст освітніх програм, які пропонує Коледж, крім професійної підготовки на високому фаховому рівні, повинен забезпечувати формування ключових компетентностей, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві, зокрема:

1) формування духовних і моральних цінностей на рівні, який сприятиме їх інтеграції у громадянське суспільство і становленню активної громадянської позиції в цьому суспільстві;

2) формування базових компетентностей;

3) комунікативну компетентність, культурну освіченість;

4) сприяння багатогранному розвитку особистості, зокрема – формування вміння навчатися самостійно, критично мислити, творчо підходити до виконання фахових обов’язків, ініціативність, здатність вирішувати проблеми, вміння оцінювати ризики, рішучість і підприємливість.

Основні цілі реалізації Концепції:

1) забезпечення, із урахуванням розвитку вимог ринку праці, відповідності освітніх (освітньо-професійних) програм Коледжу потребам держави і суспільства;

2) інтенсифікація освітнього процесу завдяки широкому впровадженню інноваційних технологій;

3) запровадження системи мотивації працівників до вдосконалення освітніх (освітньо-професійних) програм і забезпечення якості освіти;

4) диверсифікація джерел фінансування освітньої діяльності Коледжу як основи реальної академічної автономії і необхідної умови оновлення матеріально-технічної бази;

5) формування максимально ефективної системи відбору талановитої молоді на навчання до Коледжу;

6) формування стійкої позитивної академічної репутації Коледжу;

7) забезпечення довіри ринку праці до присвоєних Коледжем кваліфікацій;

8) формування суспільних цінностей та духовних орієнтирів в освітньому процесі.

 

Концепція реалізується на таких основних принципах:

1) системність;

2) науковість;

3) інноваційність;

4) прозорість;

5) неупередженість;

6) професіоналізм;

7) корпоративне партнерство;

8) використання державних стандартів фахової передвищої та вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;

9) сумісність освітніх (освітньо-професійних) програм з міжнародними класифікаціями та стандартами передвищої та вищої освіти;

10) особистісна орієнтація освіти, забезпечення доступу до освітніх програм Коледжу людей з особливими фізичними потребами;

11) залучення всіх категорій працівників Коледжу та студентів до заходів із забезпечення якості освітніх програм, посилення зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу.

 

Основними шляхами і способами реалізації Концепції є:

1) формування освітніх (освітньо-професійних) програм на компетентнісній основі, перехід до загальноєвропейського розуміння змісту освіти;

2) розширення спектру освітніх послуг завдяки відкриттю в Коледжі підготовки за новими спеціальностями;

3) створення і реалізація інтенсивних особистісно орієнтованих технологій навчання;

4) впровадження дистанційних технологій в освітній процес;

5) створення умов для здобуття якісної освіти особам з інвалідністю, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

6) сприяння набуттю студентами всіх спеціальностей комунікативної компетентності іноземною мовою на необхідному фаховому рівні;

7) залучення представників роботодавців, фахівців-практиків до формування змісту освітніх програм, до участі у освітньому процесі та підсумковій атестації;

8) підвищення спроможності працевлаштування випускників Коледжу шляхом забезпечення належних умов для практичної підготовки на майбутньому робочому місці;

9) формування цілісної системи моніторингу та забезпечення якості освіти в Коледжі;

10) впровадження заходів, спрямованих на підвищення об’єктивності оцінювання освітніх досягнень студентів в Коледжі;

11) створення процедур зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу;

12) впровадження електронного документообігу в освітню діяльність, створення центру управління інформаційно-освітнім середовищем в Коледжі;

13) запровадження системи оцінювання ефективності роботи педагогічних працівників при реалізації освітніх програм;

14) створення системи заходів для мотивації педагогічних працівників до розробки та впровадження освітніх (освітньо-професійних) програм, підвищення рівня викладання, участі у заходах із забезпечення якості освітніх послуг тощо;

15) розгортання широкомасштабної інформаційно-іміджевої та професійно-орієнтаційної діяльності з метою залучення до навчання в Коледжі абітурієнтів з найбільш обдарованої молоді;

16) забезпечення прозорості та доступності інформації про освітній процес в Коледжі.

 

Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних планів і заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції, проведення моніторингу стану їх виконання.

Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок бюджетних коштів (загальний і спеціальний фонд) із залученням коштів суб’єктів господарювання і громадських організацій, інвестиційних програм та інших не заборонених законодавством джерел.

План заходів щодо доступності будівель, приміщень

Положення про доступність до навчальних приміщень осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення

Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населенняУ Білгород-Дністровському фаховому коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій проводиться планова робота щодо забезпечення доступності навчальних приміщень коледжу для осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення. Розроблено Положення «Про доступність до навчальних приміщень осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення у Білгород-Дністровському фаховому коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій», затверджений «План заходів щодо забезпечення доступності будівель, приміщень і прибудинкової території Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій для осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення», виданий Наказ по коледжу та визначено чергові особи для супроводу осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення.

Вхід на територію обладнаний доступними елементами інформації про об’єкт. Вхід у навчальні корпуси № 1, 2, 3 коледжу та студентського гуртожитку облаштовані пандусами, що забезпечують підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю та який відповідає всім нормам ДБН. Уздовж двох сторін пандуса встановлена огорожа з поручнями. Перед пандусом облаштована площадка. При вході у будівлі коледжу змонтовані дзвоники, які позначені табличками з шрифтом Брайля. Особи з особливими освітніми потребами та інші маломобільні групи населення можуть скористатись ним для виклику чергового вахтера, режим роботи якого 24 години на добу. В обов’язки чергового вахтера входить сповістити відповідальну особу для супроводу осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення на території Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій, які визначені наказом по коледжу. Приміщення першого поверху широкі й відповідають нормам ДБН_V2240-2018.

Облаштоване місце для паркування автомобіля особи з інвалідністю на стоянці автотранспорту коледжу з позначенням знаками та горизонтальною розміткою, відповідно до Правил дорожнього руху.

Для вищезазначених категорій здобувачів фахової передвищої освіти створено необхідні умови для вільного доступу до навчальних приміщень Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій та місць загального користування, що підтверджено Актом перевірки головним державним інспектором відділу нагляду Головного управління Держпраці у Одеській області, яким проведено обстеження фактичного технічного стану закладу освіти в т.ч. щодо доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій.

Для подальшого покращення якості перебування осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення на території Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій, дирекція коледжу планує і надалі виконувати План заходів щодо забезпечення доступності будівель, приміщень і прибудинкової території коледжу для таких груп населення.

Леонід ПОПА,

директор коледжу

ИНВ1

ИНВ2

изображение 2024 06 04 151717075

изображение 2024 06 04 151734803

изображение 2024 06 04 151753358

изображение 2024 06 04 151815867

Ваші пропозиції та зауваження щодо змістового наповнення проєкту документа просимо надсилати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про курсові проєкти (роботи)

pdf Освітньо-професійна програма Комп'ютерна інженерія 2023 року
pdf Протокол засідання проектної групи кадрового забезпечення
Сторінка 1 із 5