Програми вступних іспитів

Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

П'ятниця, 01 лютого 2019 12:10

073 "Менеджмент"

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 5 місяців

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 2 роки 5 місяців

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: помічник керівника виробничого підрозділу

Форма навчання: денна


В сучасних умовах інтенсивного економічного розвитку та інформатизації управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

Конкуренція у бізнесі та суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна реалізовувати матеріальні та трудові ресурси якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.

Що знатиме та вмітиме випускник спеціальності "Менеджмент":

 • визначати та описувати характеристики організації;
 • аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;
 • визначати перспективи розвитку організації;
 • управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту;
 • діяти соціально відповідально і свідомо;
 • планувати діяльність організації та управляти часом;
 • працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
 • оцінювати виконані роботи;
 • організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
 • спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами;
 • виконувати роботу індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера;
 • розробляти бізнес-план та здійснювати контроль за його реалізацією;
 • керувати (доведення інструкцій і повноважень), організовувати та оцінювати роботу підлеглих;
 • приймати участь у процесі прийому, підбору та допомоги в професійно-кваліфікаційному зростанні працівників;
 • проводити переговори, бесіди з клієнтами;
 • проводити презентації.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Менеджмент»:

 • Етика ділового спілкування
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Комерційне право
 • Менеджмент
 • Діловодство
 • Організація виробництва
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • Статистика
 • Економічний аналіз
 • Фінанси підприємства
 • Маркетинг
 • Основи підприємництва
 • Гроші та кредит
 • Основи зовнішньо-економічної діяльності
 • Страхування
 • Основи корпоративного управління
 • Податкова система

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в аудиторіях та комп'ютерних лабораторіях коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах, у банківських установах, державних службах та приватних фірмах нашого міста та Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності "Менеджмент":

 • з діловодства
 • з комп’ютерної техніки
 • з організації виробництва
 • з бухгалтерського обліку (1С)
 • з маркетингу
 • з менеджменту
 • виробнича практика

 Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в державних та приватних установах, займаючи посади:

 • керівників суб’єктів господарювання різної форми власності;
 • керівників структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;
 • адміністраторів, маркетологів;
 • менеджерів об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • економістів;
 • консультантів та касирів;
 • страхових агентів та брокерів;
 • менеджерів з персоналу.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Менеджмент» і найчастіше наші випускники продовжують освіту в таких закладах як Одеська національна академія харчових технологій, Одеський державний економічний університет, Одеський державний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Національний Університет Кораблебудування імені Адмірала Макарова.

Опубліковано в Спеціальності
П'ятниця, 01 лютого 2019 12:00

123 "Комп'ютерна інженерія"

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 3 роки

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:технік з обчислювальної техніки

Форма навчання: денна


Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх широке впровадження у всіх сферах нашого життя в останні два десятиліття зумовили високий попит на фахівців, здатних не лише використовувати обчислювальну техніку для вирішення повсякденних робочих задач, але й налаштовувати її роботу, вдосконалювати апаратні та програмні можливості комп'ютерів, будувати надійні комп'ютерні системи та мережі. Саме ці компетентності здобувають студенти нашого коледжу, що навчаються за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія".

Що знатиме випускник спеціальності «Комп'ютерна інженерія»:

 • електронний базис сучасних обчислювальних пристроїв;
 • логіку функціонування та побудови обчислювальних пристроїв;
 • сучасні схемотехнічні рішення різних вузлів ПК;
 • будову та принципи роботи різних архітектур комп'ютерів;
 • принципи файлової та програмної організації провідних операційних систем;
 • топології комп'ютерних мереж та засоби їх побудови;
 • принципи системного програмування мовами високого та низького рівня;
 • основи розробки веб-додатків;
 • будову та принципи роботи периферійних пристроїв;

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Комп'ютерна інженерія»:

 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Інженерна та комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерна логіка
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Комп'ютерна електроніка
 • Електрорадіовимірювання
 • Основи програмування
 • Комп'ютерна схемотехніка
 • Архітектура комп'ютерів
 • Операційні системи
 • Системне програмування
 • Комп'ютерні системи та мережі(виконується курсовий проект)
 • Периферійні пристрої
 • Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем та мереж
 • Організація баз даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування(виконується курсовий проект)
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Основи патентознавства
 • WEB-технології та WEB-дизайн
 • Економіка підприємств ІТ-галузі

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики проходять в комп'ютерних лабораторіях коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на провідних підприємствах, у банківських установах, державних службах та приватних фірмах нашого міста та Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності «Комп'ютерна інженерія»:

 • з інформатики та комп'ютеризації
 • електрорадіомонтажна
 • з програмування
 • з комп'ютерної схемотехніки
 • з обслуговування комп'ютерних систем і мереж

 Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в державних та приватних установах, займаючи такі посади:

 • технік з обчислювальної техніки;
 • помічник системного адміністратора;
 • технік-програміст;
 • веб-розробник;
 • електронщик;
 • системотехнік.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації у галузі знань 12 Комп'ютерні науки за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія» або спорідненою їй. Найчастіше наші випускники продовжують освіту в таких закладах як Одеська академія зв'язку ім. Попова, Одеський національний політехнічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, Київський національний університет біоресурсів і природокористування.

Опубліковано в Спеціальності
Сторінка 2 із 2