Необхідні документи

Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 3 роки

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:технік-програміст

Форма навчання: денна


Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх широке впровадження у всіх сферах життя людини в останні два десятиліття зумовили високий попит на фахівців, здатних проектувати програмні системи та комплекси, що розширюють можливості комп'ютерів, даючи змогу вирішувати широке коле професійних та прикладних задач, пов'язаних з обробкою даних на ПК. Галузь програмування включає різнопланові задачі і потребує високих компетентностей для їх розв'язку. Саме їх здобувають студенти нашого коледжу, що навчаються за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Що знатиме випускник спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

 • логіку функціонування та побудови обчислювальних пристроїв;
 • будову та принципи роботи різних архітектур комп'ютерів;
 • принципи файлової та програмної організації провідних операційних систем;
 • функціонування комп'ютерних мереж та мережних протоколів;
 • принципи прикладного та системного програмування мовами високого та низького рівня;
 • організацію баз данних та роботу з СКБД;
 • основи розробки веб-додатків;
 • моделі організації процесів розробки програмного забезпечення;
 • принципи тестування та забезпечення якості програмних продуктів.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

 • Дискретна математика
 • Основи програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Архітектура комп'ютерів
 • Організація баз даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Безпека програм та данних
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Людино-машинна взаємодія
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Основи системного програмування
 • Групова динаміка та комунікації
 • Професійна практика програмної інженерії
 • Економіка підприємств ІТ-галузі

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики проходять в комп'ютерних лабораторіях коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на провідних підприємствах, у банківських установах, державних службах та приватних фірмах міста Білгорода-Дністровського і Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

 • з інформаційних технологій
 • з основ програмування
 • з операційних систем
 • з об'єктно-орієнтованого програмування
 • з веб-технологій та веб-дизайну

 Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в державних та приватних установах, займаючи такі посади:

 • техні-програміст;
 • технік з обчислювальної техніки;
 • молодший програміст;
 • інженер відділу забезпечення якості;
 • веб-розробник;
 • розробник баз данних.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації у галузі знань 12 Комп'ютерні науки за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» або спорідненою їй. Найчастіше наші випускники продовжують освіту в таких закладах як Одеська академія зв'язку ім. Попова, Одеський національний політехнічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, Київський національний університет біоресурсів і природокористування.

Опубліковано в Спеціальності
Понеділок, 22 липня 2019 19:32

Рейтингові списки

Рейтингові списки абітурієнтів 2020, що вступають на основі базової середньої освіти (9 класів):

101 Екологія
201 Агрономія
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп'ютерна інженерія

Розміщені посилання на сайт Вступ.Освіта.юа, що оприлюднює дані взяті з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДБО)
Оновлення відбуваються згідно розкладу, розміщеному на відповідних сторінках сайту https://vstup.osvita.ua

Опубліковано в Вступнику
Понеділок, 01 липня 2019 20:40

Програми вступних випробувань

В цьому розділі ви можете ознайомитися із тематикою завдань(програмами), які виносяться на вступні випробування у 2019 році, та переліком літератури для підготовки до їх складання за відповідними предметами та фаховими напрямками.

Програма творчого конкурсу на спеціальність 191 "Архітектура та містобудування"

Вступникам на базі БЗСО (9 класів):

Українська мова
Математика
Біологія
Хімія
Фізика
Історія

Вступникам на базі диплома кваліфікованого робітника (ПТНЗ):

Фаховий іспит на спеціальність 201 "Агрономія"
Фаховий іспит на спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"
Фаховий іспит на спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 

Опубліковано в Вступнику
Вівторок, 19 березня 2019 14:08

101 "Екологія"

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 3 роки

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-еколог

Форма навчання: денна


Екологія - наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. І в першу чергу, це взаємовідносини між людиною і природою. Людина вступила в гострий конфлікт з природою, поглиблення якого загрожує глобальною екологічною катастрофою. В результаті можуть загинути багато видів організмів, і в першу чергу сама людина. Щоб запобігти цьому екологи впливають словом чи ділом на схоронність природи, створюють екологічні програми, які змогли б мінімізувати згубний вплив на природу від роботи підприємства.

Технік-еколог проводить дослідження об'єктів навколишнього середовища, виконує роботу по збиранню, обробці та накопиченню інформації в процесі дослідження, проводить натурні та лабораторні експерименти, аналізує результати досліджень, виконує екологічну експертизу, прогнозує можливі екологічні ситуації щодо зміни довкілля.

Що знатиме та вмітиме випускник технік-еколог:

Технік-еколог - випускник нашого коледжу - знає та розуміє теоретичні положення сучасної екології, екологічні закони та принципи; ландшафтну екологію; гідроекологію; техноекологія; урбоекологію; екологію людини; соціальну екологію; особливості будови біосфери, закономірності її функціонування, біогеохімічні цикли й умови стабільності; природоохоронне законодавство; основи організації управління в екологічній діяльності; нормування антропогенного навантаження; принципи балансованого природокористування; методи моніторингу, моделювання та прогнозування стану довкілля; особливості екологічного стану природних і антропогенних об'єктів України, причини та наслідки виникнення кризових екологічних явищ.

Випускники вміють проводити спостереження за станом атмосферного повітря, гідросфери, біоти, ландшафтів; оцінювати: стан геологічного середовища, атмосферного повітря, водних об'єктів, біоти, екологічний стан ґрунтів, природних об'єктів, вплив господарської діяльності на навколишнє середовище; розробляти проекти нормативів гранично допустимих скидів, заходи щодо збереження та відновлення екосистем, рекомендації з оптимізації стану довкілля та застосування економічного механізму природокористування; прогнозувати стан геологічного середовища, атмосферного повітря, ґрунтового покриву; контролювати стан атмосферного повітря та водних об'єктів (виробничий та екологічний контроль).

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Екологія»:

 • Метеорологія і кліматологія
 • Аналітична хімія
 • Фізико-хімічний аналіз
 • Геологія з основами геоморфології
 • Гідрологія з основами гідрогеології
 • Грунтознавство
 • Геохімія довкілля
 • Ландшафтна екологія
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища
 • Основи метрології та стандартизації
 • Охорона навколишнього середовища
 • Заповідна справа
 • Комп’ютерна обробка екологічної інформації
 • Збалансоване природокористування
 • Екологічне законодавство
 • Екологічна експертиза
 • Топографія з основами картографії
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Основи урбоекології
 • Природоохоронні споруди
 • Агроекологія
 • Біоконверсія і утилізація відходів
 • Економіка природокористування

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в майстернях, аудиторіях та навчальному господарстві коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах нашого міста та Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності "Екологія":

 • з геології з основами геоморфології
 • з хімічного аналізу
 • з ґрунтознавства
 • з картографічних методів в екології
 • з загальної екології
 • гідрологічна
 • з моніторингу довкілля
 • лаборант хімічного аналізу
 • з методів вимірювання параметрів навколишнього середовища
 • з комп’ютерної обробки інформації
 • технологічна практика
 • переддипломна практика

 Первинні посади, що може займати випускник:

Після закінчення навчання за напрямом «Екологія» випускники є підготовленими до роботи в спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідницьких та учбових установах, спеціалізованих екологічних і санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

Основні місця працевлаштування: Державна екологічна інспекція, Природоохоронні служби підприємств і організацій, Органи Державного нагляду і контролю за безпекою продуктів харчування, Органи Державної влади та земельного кадастру, Громадські та міжнародні організації і фонди, Проектні та науково-дослідні організації і лабораторії , Державна митна служба, освітні заклади тощо.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком "Екологія", "Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", зокрема, в таких як Одеський державний екологічний університет (ОДЕУ), Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України (НУБіП), Національний університет водного господарства і природокористування (НУВГіП).

Опубліковано в Спеціальності
Вівторок, 19 березня 2019 13:31

201 "Агрономія"

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 3 роки

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: агротехнік

Форма навчання: денна / заочна


Професія агронома - одна з найпотрібніших, трудомістких і відповідальних професій, пов'язаних з вирішенням однієї з глобальних проблем людства - проблеми забезпечення продуктами харчування та сировиною для промисловості. Задача агронома полягає в тому, щоб створювати найкращі умови для постійного підвищення родючості ґрунту і росту врожаю. Потрібно багато знати і звісно любити цю не легку працю.

Що знатиме та вмітиме випускник агротехнік:

Агротехнік - випускник нашого коледжу - знає та розуміє основні задачі ґрунтознавства та землеробства у підвищенні валових зборів продукції рослинництва і захисту ґрунтів та навколишнього середовища; склад та властивості ґрунту як екологічного вразливої системи; види родючості ґрунту, шляхи раціонального використання та відтворення його родючості, основні закони наукового землеробства; біологічні особливості та класифікація бур’янів, методику з обліку забур’яненості посівів та засміченості ґрунтів насінням бур’янів; заходи боротьби з бур’янами; теоретичні основи енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту; систему заходів боротьби з ерозією ґрунту; сучасні інтенсивні системи землеробства; елементи систем землеробства, операції та прийоми обробітку ґрунту.

Випускники вміють визначати гранулометричний склад, фізичні, фізико-механічні та хімічні властивості ґрунту; встановлювати тип ґрунтоутворення за природно-кліматичними факторами; оцінювати екологічний стан ґрунтів за даними аналізів; розробляти агроекологічні моделі родючості ґрунтів. розпізнавати бур’яни і розробляти комплекс заходів боротьби; проектувати систему обробітку ґрунту під основні культури; здійснювати контроль якості польових робіт; проводити польове обстеження посіві; визначати необхідність проведення агротехнічних робіт та проводити контроль за якістю їх виконання.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Агрономія»:

 • Ботаніка
 • Фізіологія рослин з основами мікробіології
 • Ґрунтознавство
 • Землеробство
 • Агрохімія
 • Агрометеорологія
 • Основи екології
 • Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва
 • Економіка сільського господарства
 • Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва
 • Захист рослин
 • Насінництво і селекція
 • Плодоовочівництво
 • Технологія виробництва продукції рослинництва(виконується курсова робота)
 • Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
 • Організація і планування діяльності аграрних формувань(виконується курсова робота)
 • Основи охорони праці
 • Основи бухгалтерського обліку і фінансування
 • Основи підприємництва та маркетингу
 • Основи тваринництва і бджільництва
 • Основи дослідницької справи
 • Сільськогосподарська меліорація
 • Кормовиробництво
 • Основи геодезії та землевпорядкування

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в майстернях, аудиторіях та навчальному господарстві коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах нашого міста та Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності "Агрономія":

 • Ознайомлювальна
 • Ботаніка
 • Землеробство
 • Захист рослин
 • Агрохімія
 • ТВПР
 • Плодоовочівництво
 • Кормовиробництво
 • Насінництво
 • РП озеленення
 • РП тракторист-машиніст
 • РП майстер-обрізувач
 • Комп’ютеризація
 • Програмування галузі
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика

 Первинні посади, що може займати випускник:

Після закінчення навчання за напрямом «Агрономія» випускники є підготовленими до роботи в галузі економіки: сільське господарство та лісове господарство, рослинництво, вирощування зернових, технічних та інших культур, овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників, вирощування фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів, змішане сільське господарство, надання послуг у галузі рослинництва і тваринництва, облаштування ландшафту.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Агрономія», зокрема Одеський державний аграрний університет (ОДАУ), Уманський національний університет садівництва (УНУС), Миколаївський державний аграрний університет(МДАУ), Національний Університет Біоресурсів і природокористування України (НУБіП).

Опубліковано в Спеціальності

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 3 роки

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-будівельник

Форма навчання: денна / заочна


Будівельник -  це покликання, нескінченна творчість і пошук. Будівельники були та будуть потрібні в усі часи, завжди, скрізь, усюди.

«Що нам варто будинок побудувати: намалюємо - будемо жити!», - відомий вислів, але далекий від дійсності, адже грамотний будівельник знає, що будинок насамперед повинен бути надійним.

Ви не знаєте з чого та як будують будинки? Саме цього вас навчатимуть у коледжі. Ви здивуєтесь, коли зрозумієте, що будівельні конструкції  - це знайомий конструктор Lego, з яким ви вірогідно грались у дитинстві! Ви дізнаєтесь, що цегла робиться з глини, в бетоні та склі є пісок і ще багато чого цікавого.

Протягом навчання вас чекають цікаві іспити у вигляді курсових проектів, під час виконання яких ви навчитеся робити розрахунки та проектувати надійні будинки будь-якого стилю та призначення. Ви опануєте використання спеціалізованих інструментів інженера-будівельника, навчитеся підбирати будівельні матеріали для проектів, читати проектні креслення та виконувати власні вручну та за допомогою сучасних комп’ютерних програм. В результаті навчання ви здобудете професію, що є затребуваною не лише в Україні, але й за її межами.

Що знатиме та вмітиме випускник технік-будівельник:

Технік-будівельник здатен розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються комплексністю і системністю на основі застосування основних теорій та методів фундаментальних та прикладних наук.

Випускник технік-будівельник вміє розробляти і використовувати сучасні технології зі створення, експлуатації, реконструкції та ремонту об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів; використовувати креслення на різних стадіях проектування, застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки, проектувати будівлі і споруди, в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування. Виконувати техніко-економічні обґрунтування конструкцій будівель і споруд,  розробляти технічну документацію на проекти та їх елементи, складати та виконувати розрахунки  кошторисів на будівництво об’єкту.

Технік-будівельник здатен виконувати інженерне обстеження  конструкцій, складати робочі креслення та  розрахунки з підсилення та заміни конструктивних  елементів, перепланування, добудови та надбудови  будівель. Використовуючи діючі будівельні норми і стандарти, вміє виконувати основні геодезичні роботи, підбирати для виконання будівельно-монтажних робіт електрообладнання у будівництві, комплекти машин, механізмів і засобів малої механізації.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»:

 • Інженерне креслення
 • Будівельні конструкції (курсові проекти з цивільних та виробничих будівель)
 • Будівельне матеріалознавство
 • Інженерна геодезія
 • Будівельна техніка
 • Метрологія і стандартизація
 • Будівельна механіка
 • Основи розрахунку будівельних конструкцій (курсовий проект з розрахунку конструкцій цивільних та виробничих будівель)
 • Економіка будівництва (курсова робота з визначення кошторису будівель)
 • Технологія і організація будівельного виробництва (курсові проекти з технології та організації будівельного виробництва)
 • Санітарно-технічне обладнання
 • Електротехніка
 • Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель і споруд
 • Основи управління і підприємницької діяльності
 • Виробнича база
 • Інформаційні технології в будівництві

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в майстернях, аудиторіях та геодезичному полігоні коледжу.

Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах нашого міста та Одеської області, а саме: КП «Підрядна спеціалізована господарська ремонтна будівельна дільниця», ООО «Регіонбуд ПБ» м.Одеса, ПРаТ  «Придунайський» м.Рені, Шабо ОО  «ПТК Шабо» с.Шабо, ПП «Дністровець» м.Білгород-Дністровський, МП «Світязь» м. Білгород-Дністровський.

На практичному навчанні студенти працюють в майстернях коледжу за різними технологічними процесами – штукатурні, мулярні, теслярські роботи (практика робоча професія); на геодезичній практиці студенти вчяться  виконувати геодезичні виміри за допомогою геодезичних приладів та інструментів, будувати топографічні плани, виконувати горизонтальну та вертикальну прив’язку запроектованих будівель.

 Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в проектно-конструкторських організаціях, управлінні будівництва та архітектури, рекламних та художніх майстернях на посадах:

 • доглядач будови;
 • кошторисник;
 • технік-будівельник;
 • технік – доглядач;
 • технік – лаборант (будівництва);
 • технік-проектувальник.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Будівництво», зокрема в Одеській державній академії будівництва та архітектури.

Опубліковано в Спеціальності
Вівторок, 19 березня 2019 12:22

191 "Архітектура та містобудування"

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 3 роки

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік з архітектурного проектування

Форма навчання: денна


Архітектура - це мистецтво проектування та спорудження будівель і архітектурних ансамблів, які формують просторове середовище для життя та діяльності людей, адже архітектор - це «головний будівельник».

Архітектурне проектування цілком виправдовує тезу : «Праця повинна бути високооплачуваним хобі». 

Архітектор - це дуже цікава та дивовижна професія!

Перше, що ви навчитеся робити опановуючи спеціальність - це оформлювати свої творчі фантазії у вигляді малюнків та макетів. Протягом навчання вас чекають творчі іспити -  курсові проекти, які будуть народжені цілковито з вашої фантазії. Всі навчальні активності спрямовані на те, щоб навчити вас проектувати гармонійні будівлі різного стилю та призначення. В процесі навчання ви будете брати участь у виставках та творчих конкурсах, приймаючи безпосередню участь в їх організації; будете радіти новим пензлям, кольоровим олівцям, фарбам, аркушам і намагатися використати кожну вільну хвилину, щоб замалювати свої думки. А нагородою за сумлінне навчання та працю архітекторові є можливість бачити реальні об’єкти, побудовані за власними проектами не тільки в Україні, але й далеко за її межами!

Що знатиме та вмітиме випускник - технік з архітектурного проектування:

 Технік з архітектурного проектування здатен самостійно розробляти  ескізні  та  робочі  проекти  архітектурних  об’єктів  різного типу  згідно  функціональних,  естетичних,  конструктивно-технічних, економічних  та  інших  вимог,  з  урахуванням  норм,  регіональних особливостей  та    тенденцій  естетичного  формування просторового  середовища,  основні етапи виконання екстер’єрів та інтер’єрів житлових  та  громадських  будівель  і  споруд,  дизайну  архітектурного середовища;  має  досвід  візуалізації  та  презентації  проектних рішень.

Наш випускник вміє працювати над  проектною  документацією  архітектурно-будівельного виробництва; у складі проектної групи під керівництвом архітектора (автора проекту) він може брати участь у розробці пакету робочих  креслень,  будівель  і  споруд, виконувати розрахунково-графічну  частину  з  усіх  розділів  архітектурного проектування, виготовляти робочі креслення, користуючись сучасними методами  архітектурного проектування; здатен створювати  тривимірні  ескізи  та  віртуальну інформаційну модель конкретного архітектурного об’єкту (за допомогою програм «ArchiCAD»,  «AutoCAD») та макет об’єкту; розробляти окремі вузли та  архітектурні  деталі. 

Технік з архітектурного проектування районного або міського управління архітектури здатен готувати вихідні дані для складання  завдань  на  проектування  будівель  і  споруд,  організовувати обстеження  передпроектної  ситуації,  здійснювати  фотофіксацію,  збір  і систематизацію  додаткових  матеріалів,  перевіряти  наявність геодезичних та геологічних досліджень, формувати пакет документів, які містять необхідну  інформацію для організації процесу архітектурного проектування.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Архітектура та містобудування»:

 • Креслення та основи нарисної геометрії
 • Архітектурне матеріалознавство
 • Основи геодезії
 • Малюнок та живопис
 • Конструкції будівель і споруд
 • Архітектурна графіка
 • Макетування
 • Основи архітектурної композиції
 • Кольороведення
 • Історія архітектури
 • Архітектурне проектування (курсові проекти цивільних будівель)
 • Планування  і благоустрій населених міст (курсовий проект «Житловий мікрорайон»)
 • Комп’ютерне  проектування і архітектурний дизайн
 • Основи реконструкції і реставрації
 • Основи технології та організації будівельного виробництва
 • Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики майбутніх архітекторів проходять в аудиторіях коледжу, а  також в історичних місцях  міста Білгород-Дністровського.

Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках у провідних установах нашого міста та Одеської області., таких як «Управління містобудування та архітектури», «Архітектурно-проектне бюро» та інших.

На практичному навчанні студенти виконують обмірювальні роботи існуючих будинків та виконують їх креслення(обмірювальна практика); малюють малі архітектурні форми міста та історичні пам’ятки ( практика з малюнку та живопису) в парках; студенти вчаться  виконувати геодезичні виміри за допомогою геодезичних приладів та інструментів, будувати топографічні плани, виконувати горизонтальну та вертикальну прив’язку запроектованих будівельна (геодезична практика); на практиці з ПЕОМ студенти навчаються робити проекти в різних спеціалізованих комп’ютерних програмах. Щоб проекти виглядали ефектно, студенти вчаться підбирати антураж та стафаж на проектній практиці та практиці з креслення.

 Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в проектно-конструкторських організаціях, управління будівництва та архітектури, рекламних та художніх майстернях на посадах:

 • технік з архітектурного проектування;
 • технік – дизайнер;
 • технік-проектувальник.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Архітектура», зокрема в Одеській державній академії будівництва та архітектури.

Опубліковано в Спеціальності
П'ятниця, 01 лютого 2019 12:34

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база коледжу

Опубліковано в Вступнику
П'ятниця, 01 лютого 2019 12:20

Необхідні документи

Для вступу в 2020 році необхідно подати до приймальної комісії наступний перелік документів :

 

 Документ

база 9 класів

база 11 класів

після ПТНЗ

ЗАЯВА вступника (заповнюється особисто у приймальній комісії)

+

+
 
подається в електронному кабінеті вступника 

 +

ПАСПОРТ громадянина України

+ + +

Сертифікат результатів ЗНО

2017, 2018, 2019, 2020 років

( 1-українська мова та література;
  2-математика АБО біологія АБО історія України)

-

 +

(у разі відсутності сертифіката ЗНО можна скласти вступний іспит на базі коледжу,
але оцінка сертифіката ЗНО дає перевагу, адже домножується на коефіцієнт 1,25)

+ / -

Свідоцтво про здобуття БАЗОВОЇ середньої освіти та додаток до нього

+

 -  -

Свідоцтво про здобуття ПОВНОЇ середньої освіти та додаток до нього

-
+ +

Диплом кваліфікованого робітника

-

- +

Кольорові фотокартки (розміром 3 х 4) - 
6 шт 

 + +   + 

 Додатково при зарахуванні необхідно надати медичну довідку та копію коду платника податків РНОКПП.

Опубліковано в Вступнику
П'ятниця, 01 лютого 2019 12:14

Правила прийому 2021

Правила прийому до фахового коледжу БДКПБКТ у 2021 та додатки до Правил прийому

 

Опубліковано в Вступнику
Сторінка 1 із 2